yxdcsdjbcfhjsdbfsdfsdf

Tiszapüspöki Általános Iskola

200891

More Website Templates at TemplateMonster.com!

 

Aktualitások

 

 

Október 21-én, pénteken iskolánk a Művelődési Házban emlékezett meg 1956-ról.

A színvonalas műsort a felsős tanulóknak Balázsi Edit és Oláh-Fábián Zsuzsanna tanárnők tanították be .

 

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás

rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 22. § {1)-(4) bekezdései alapján a Jász-Nagykun-Szoinok Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg.A 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8-16 óra között

2016. április 15. (péntek) 8-16 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2010. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet Igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés

A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz, a Klebelsberg intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz kell benyújtani.Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Tör\'ényességi Felügyeleti Főosztály5000 Szolnok, Kossutti Lajos út 2, 5001 Szolnok, Pf. 111 Telefon: (56) 795 733 Fax: (56) 795 789 e-mail: oktatas@jnszmkh.hu Honlap; wvAv.kormanytiivatai.hiuAmennyiben a szüiő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belüi köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést A köíeiezö felvételt biztosító intézmények jegyzékét, illetve az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazó

Tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanvhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/aitalanos-iskolai-feiveteli-korzethatarok-2) továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az általános iskolákban.